“آقا محمد کاظم واله اصفهانی ” از شعرای اصفهان در دوره‌ی سلطنت فتحعلى شاه قاجار است که در سال ۱۱۵۲ هجری قمری متولد شده و در سال ۱۲۲۹ هجرى قمرى درگذشت. سنگ قبر آرامگاه واله که به خط خوش نستعليق و به قلم خود او در زمان حيات وى نوشته شده، يکى از نفيس‌ترين سنگ‌هاى مرمرى کتيبه‌دار اصفهان است. آرامگاه واله در حاشيه‌ی خيابان فيض واقع گردیده و گنبد آن در سال‌هاى گذشته کاشى‌کارى شده است .هنر اصلی محمد کاظم واله اصفهانی که از شاعران و خوشنویسان اواخر زند و اوایل قاجار به شمار می‌آید؛ از هنرمندان نامدار خط تعلیق و سرآمد همه‌ی خوشنویسان این رشته بوده و علاوه بر تعلیق، نستعلیق و ناخنی را نیز خوش می‌نوشته ‌است؛ مهم‌تر آنکه در خط “ناخنی” که نوعی خطاطی بدون استفاده از مرکب و بسیار قابل توجه و مشکل است، استاد به شمار می‌آید.

رزرو هتل اصفهان