نمایشگاه های اصفهان

آدرس نمایشگاه بین المللی اصفهان: خیابان مشتاق – پل تاریخی شهرستان

آدرس سایت رسمی نمایشگاه اصفهان:  http://isfahanfair.ir/

آدرس دفتر نمایشگاه بین المللی اصفهان:

اصفهان – خيابان 22 بهمن – انتهاي خيابان عالمه اميني – تلفن : 4 – 32606601 – 03132603006 – 02188248801

….

برای مشاهده صفحه هتل نزدیک نمایشگاه اصفهان کلید کنید.

لیست نمایشگاه های اصفهان 99 + زمان برگزاری

(قبل از هرگونه برنامه ریزی، تمامی اطلاعات را با دفتر نمایشگاه بررسی نمایید)

عنوان نمایشگاهزمان برگزاری
هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت دام ، طيور و دامپزشکی فروردین ماه
نهمين نمايشگاه تخصصی گل و گياه و گياهان دارويی
اولين نمايشگاه توليدات روستائيان مناطق مهاجر فرست
اردیبهشت ماه
پنجمين نمايشگاه تشريفات و تسهيالت ازدواج اردیبهشت ماه
نمايشگاه قرآن
نمايشگاه ضيافت
اردیبهشت ماه
سومين نمايشگاه جهيزيه و ملزومات ازدواج اردیبهشت و خرداد
شانزدهمين نمايشگاه بينالمللی قطعات و صنايع وابسته خودروخردادماه
شانزدهمين نمايشگاه بين المللی سنگ ، معدن و صنايع معدنیخردادماه
دوازدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت گردشگری و صنايع دستی اصفهانتیرماه
دهمين نمايشگاه دوساالنه برق- اتوماسيون صنعتیتیرماه
هشتمين نمايشگاه تخصصی صنعت آموزش
هشتمين نمايشگاه تخصصی سلامت و ورزش
نهمين نمايشگاه تخصصی صنايع و محصولات بهداشتی، آرايشی
تیرماه
هشتمين نمايشگاه خانه، مبلمان و دکوراسيون مدرنتیر و مرداد
دوازدهمين نمايشگاه بين المللی فوالد و متالورژی،معدن، صنايع معدنی و تجهيزات وابستهمردادماه
چهارمين نمايشگاه تخصصی تجهيزات هتلداری، رستوران، فست فود، کافی شاپ
دومين نمايشگاه تخصصی نوشيدنيها، نان، شيرينی و شکلات
مردادماه
چهارمين نمايشگاه ليزينگ و فروش اقساطی 18
چهارمين نمايشگاه مسکن و انبوه سازی، امالک و مستغالت
مردادماه
دهمين نمايشگاه جامع مديريت شهری
يازدهمين نمايشگاه تخصصی صنايع ايمنی، مديريت بحران، امداد و نجات،
سيستم های حفاظتی و HSE
شهریورماه
هفدهمين نمايشگاه تخصصی جامع صنايع غذايی ، فرآور ی ، بسته بندی
،محصوالت و خدمات وابسته
دومين نمايشگاه صنايع خالق
شهریورماه
بيست و سومين نمايشگاه بين المللی صنعت ساختمانشهریورماه و مهرماه
چهاردهمين نمايشگاه بين المللی صنعت فلزات گرانبها، طال و سنگهای قيمتی
ششمين نمايشگاه تخصصی بورس ، بانک ،بيمه و صنايع وابسته
مهرماه
دومين نمايشگاه تخصصی مبلمان،دکوراسيون و تجهيزات اداری
پنجمين نمايشگاه تخصصی در و پنجره
سومين نمايشگاه تخصصی تجهيزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجيره ای
دوازدهمين نمايشگاه تخصصی صنعت چاپ ، تبل يغات و بازاريابی
مهرماه و آبان ماه
بيست و ششمين نمايشگاه بينالملل ی کامپيوتر و اتوماس يون اداری
سومين نمايشگاه تکنولوژی، نوآوری و کسب و کارهای نوپا
آبان ماه
يازدهمين نمايشگاه تخصصی فرش ماشينی
دوازدهمين نمايشگاه لوستر و چراغهای تزيينی
هفتمين نمايشگاه تخصصی لوازم وتزيينات خانه و آشپزخانه
آبان ماه
نمايشگاه سراسری کتابآبان ماه
بيست و سومين نمايشگاه تخصصي – صادراتي فرش دستباف (Carpex )آذرماه
پانزدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت ، تجهيزات صنعتی و کارگاهی
هفدهمين نمايشگاه صنا يع چوب ، ماش ين آالت و خدمات وابسته
آذرماه
نوزدهمين نمايشگاه بين المللی جامع صنعت کشاورزی، مکانيزاسيون ، آبياری ، نهاده ها آذرماه
هجدهمين نمايشگاه تخصصي صنايع مبل و دكوراسيون خانگيدی ماه
اولين نمايشگاه صوت و تصوير، عکاسی و فيلمبرداری وفناوريها ی ديجيتال دی ماه
نوزدهمين نمايشگاه بين المللي تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و گرمايشي (termotec )
نهمين نمايشگاه آب و تاس يسات آب و فاضالب
دی ماه
شانزدهمين نمايشگاه بین المللی صنعت خودروبهمن ماه
دوازدهمين نمايشگاه تخصصی اصفهان پلاست
نهمين نمايشگاه تخصصی رنگ و رزين و پوشش های صنعتی
دهه فجر – رونق توليد
بهمن ماه
بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللی لوازم خانگیبهمن ماه
ششمين نمايشگاه منسوجات خانگی و کاالی خواب خانه ی مااسفندماه
نمايشگاه عرضه مستقيم کاال بهارهاسفندماه