شهرک های صنعتی اصفهان

شهرک صنعتی جي / شهرک صنعتی مورچه خورت / شهرک صنعتی محمدآبادمرغ /  شهرک صنعتی سگزي  /  شهرک صنعتی سروشبادران  /  شهرک صنعتی خميني شهر / شهرک صنعتی اشترجان / شهرک صنعتی سه راهي مباركه / شهرک صنعتی منتظريه / شهرک صنعتی نجف آباد / شهرک صنعتی جالل آباد / شهرک صنعتی بزرگ اصفهان / شهرک صنعتی محمودآباد / شهرک صنعتی امير كبير / شهرک صنعتی اسفيد واجان / شهرک صنعتی بهارستان / شهرک صنعتی علويجه / شهرک صنعتی صفه / شهرک صنعتی پينارت / شهرک صنعتی دولت آباد / شهرک صنعتی سپهر آباد /  شهرک صنعتی رازي / شهرک صنعتی ورنامخواست / شهرک صنعتی همت آباد

 • شهرستان ها
 • 21
 • تعداد بخش ها
 • 42
 • تعداد شهرها
 • 89
 • شهرک های صنعتی
 • 53
 • نواحی صنعتی
 • 8

تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:

 • کل
 • 7114
 • داخل شهركها و نواحي صنعتي
 • 2615
 • خارج از شهركها و نواحي صنعتي
 • 4499

تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):

 • کل
 • 229080
 • داخل شهركها و نواحي صنعتي
 • 68441
 • خارج از شهركها و نواحي صنعتي
 • 160639

تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:

 • کل
 • 11767
 • داخل شهركها و نواحي صنعتي
 • 699
 • خارج از شهركها و نواحي صنعتي
 • 11068

شهرک صنعتی جی

Jey Industrial Zone

شهرک صنعتی مورچه خورت

Murchehkhort Industrial Zone