مشخصات اتاق ها

هتل آفتاب اصفهان

اتاق دونفره دبل (Double)

یک تخت دونفره + قابلیت نفر اضافه

اتاق دوتخته توئین (Twin)

یک تخت بزرگ + یک تخته یک نفره + قابلیت نفر اضافه

اتاق سه نفره (Triple)

یک تخت دونفره + یک تخت یک نفره + قابلیت نفر اضافه

اتاق سه تخته جدا (Triple)

سه تخت یک نفره جدا + قابلیت نفر اضافه

اتاق چهارنفره (Quadruple)

یک تخت دونفره + دو تخت یک نفره + قابلیت نفر اضافه

اتاق یک نفره (Single)

یک تخت بزرگ یک نفره + قابلیت نفر اضافه