موزه هنرهای معاصر اصفهان، در خیابان استانداری مقابل کاخ عالی قاپو و در نزدیکـی بـاغ زیبـای چهلستون قرار گرفته است. در زمان گذشته، کاخی باقی مانده از عهد صفوی به نام جبه خانه در محل این موزه قرار داشت که پـس از ویران شدن در زمان قاجار، “ساختمان دارالحکومه” بر روی خرابه‌های آن ساخته شـد. زیر‌زمین این عمارت که محـل سکونت مسعود میرزا ظل السلطان حاکم اصفهان بود؛ به عنوان زندان مورد اسـتفاده قـرار مـی گرفت و در زمان احداث دارالحکومه، اکثر بناهای عصر صفوی تخریب شده و برای ساخته شدن این عمـارت، تنهـا جبه خانه‌ی صفوی ویران گردید. این بنای تاریخی که تا ۲۵ سال قبل، به عنوان ساختمان اصلی استانداری اصفهان استفاده می‎شد؛ در سـال ۱۳۷۳ ترمیم و ساختمان مرمت شده‌ی آن، تحت عنوان “موزه هنرهای معاصر” افتتاح گردید. در حال حاضر، بعضی از قسمت‌های این مجموعه، به عنوان گالری هنری مورد استفاده قرار گرفته و به شکل دوره‌ای، آثار هنری هنرمندان ایرانــی و‌گاه غیر ایرانی در آن به نمایش گذاشته می‌شود و گاهی نیز نشست‌های فرهنگی، در حیـاط یا ساختمان این بنای تاریخی برگزار می‌گردد.

رزرو هتل اصفهان