نوشته‌ها

تپه باستانی سراب گرگین بیجار

تپه باستانی سراب گرگین در استان کردستان و شهرستان بیجار واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی سراب گرگین قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ وساسانی آدرس تپه باستانی سراب گرگین بیجار : کردستان، بیجار، شهرستان بیج…

تپه و قبرستان قیصه بیجار

تپه و قبرستان قیصه در استان کردستان و شهرستان بیجار واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه و قبرستان قیصه قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ و قرن ۵ ق آدرس تپه و قبرستان قیصه بیجار : کردستان، بیجار، جاده آسفالته بیجا…

تپه قلعه تووان سقز

تپه قلعه تووان در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قلعه تووان قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ و تاریخی آدرس تپه قلعه تووان سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش مرکزی، دهستان م…

محوطه باستانی ده کهنه (دیه کون) سقز

محوطه باستانی ده کهنه (دیه کون) در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه باستانی ده کهنه (دیه کون) قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ و تاریخی آدرس محوطه باستانی ده کهنه (دیه کون) سقز :…

تپه باستانی بالداره سقز

تپه باستانی بالداره در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی بالداره قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ و تاریخی آدرس تپه باستانی بالداره سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش زیویه،…

تپه بیوره سقز

تپه بیوره در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه بیوره قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ تا قرن ۵ ق آدرس تپه بیوره سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش زیویه، ۲۰۰ متری جنوب جاده …

محوطه باستانی قلعه (قره ناو) سقز

محوطه باستانی قلعه (قره ناو) در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه باستانی قلعه (قره ناو) قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ تا قرون اولیه اسلامی آدرس محوطه باستانی قلعه (قره ناو) …

تپه قوچی قروه

تپه قوچی در استان کردستان و شهرستان قروه واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قوچی قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ تا اسلامی آدرس تپه قوچی قروه : کردستان، قروه، شهرستان قروه، بخش ئیلاق، دهستان حومه دهگلان، ۱/۵ کیلو…

تپه قلعه روستای گرچغا بیجار

تپه قلعه روستای گرچغا در استان کردستان و شهرستان بیجار واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قلعه روستای گرچغا قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ قرون میانه اسلامی آدرس تپه قلعه روستای گرچغا بیجار : کردستان، بیجار…

تپه و قبرستان قلاکن (قلعه کهنه) بیجار

تپه و قبرستان قلاکن (قلعه کهنه) در استان کردستان و شهرستان بیجار واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه و قبرستان قلاکن (قلعه کهنه) قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ قرن ۶ ق آدرس تپه و قبرستان قلاکن (قلعه کهنه) بی…

تپه عمو رحیم کامیاران

تپه عمو رحیم در استان کردستان و شهرستان کامیاران واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه عمو رحیم قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ قرن ۵ و ۶ ق آدرس تپه عمو رحیم کامیاران : کردستان، کامیاران، شهرستان کامیاران، بخ…

تپه درکین بیجار

تپه درکین در استان کردستان و شهرستان بیجار واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه درکین قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ قرن ۵ و ۶ ق آدرس تپه درکین بیجار : کردستان، بیجار، شهرستان بیجار، بخش مرکزی، دهستان نجف آ…

تپه و محوطه تاریخی تپه محمدی بیجار

تپه و محوطه تاریخی تپه محمدی در استان کردستان و شهرستان بیجار واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه و محوطه تاریخی تپه محمدی قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ قرن ۵ ق آدرس تپه و محوطه تاریخی تپه محمدی بیجار…

تپه میر علی اوجاقی بیجار

تپه میر علی اوجاقی در استان کردستان و شهرستان بیجار واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه میر علی اوجاقی قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ قرن ۵ ق آدرس تپه میر علی اوجاقی بیجار : کردستان، بیجار، شهرستان بیجار، بخ…

محوطه تاریخی حصار کهنه بیجار

محوطه تاریخی حصار کهنه در استان کردستان و شهرستان بیجار واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه تاریخی حصار کهنه قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ سلجوقیان آدرس محوطه تاریخی حصار کهنه بیجار : کردستان، بیجار، شهرستان …

تپه پیر محمد (مقبره) سقز

تپه پیر محمد (مقبره) در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه پیر محمد (مقبره) قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی و اسلامی آدرس تپه پیر محمد (مقبره) سقز : کردستان، سقز، شهرستان س…

قلعه بردینه سقز

قلعه بردینه در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه بردینه قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی ـ اسلامی آدرس قلعه بردینه سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، کیلومتری شمال شرقی س…

قلعه بالا و پایین سقز

قلعه بالا و پایین در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه بالا و پایین قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی ـ اسلامی آدرس قلعه بالا و پایین سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش زیویه، …

محوطه تاریخی فرهنگی قوچاق سقز

محوطه تاریخی فرهنگی قوچاق در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه تاریخی فرهنگی قوچاق قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی ـ اسلامی آدرس محوطه تاریخی فرهنگی قوچاق سقز : کردستان، سقز، شههرست…

تپه قلعه کهنه سقز

تپه قلعه کهنه در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قلعه کهنه قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس تپه قلعه کهنه سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش مرکزی، دهستان میرده، یک ک…

تپه چیچک قوچاق قروه

تپه چیچک قوچاق در استان کردستان و شهرستان قروه واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه چیچک قوچاق قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس تپه چیچک قوچاق قروه : کردستان، قروه، شهرستان قروه، بخش چهاردولی، دهس…

محوطه ده کهنه قاضی خان سقز

محوطه ده کهنه قاضی خان در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه ده کهنه قاضی خان قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس محوطه ده کهنه قاضی خان سقز : کردستان، سقز، شهرستان سق…

محوطه تاریخی فرهنگی برد دهو سقز

محوطه تاریخی فرهنگی برد دهو در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه تاریخی فرهنگی برد دهو قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس محوطه تاریخی فرهنگی برد دهو سقز : کردستان، س…

تپه باستانی شیخل تاریک سقز

تپه باستانی شیخل تاریک در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی شیخل تاریک قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس تپه باستانی شیخل تاریک سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز،…

تپه قلعه گل تپه علیا دیواندره

تپه قلعه گل تپه علیا در استان کردستان و شهرستان دیواندره واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قلعه گل تپه علیا قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس تپه قلعه گل تپه علیا دیواندره : کردستان، دیواندره، شهر…