نوشته‌ها

سنگ ساعت مسجد امام (شاه عباس) اصفهان

در حیاط غربی مسجد امام (شاه عباسی) اصفهان، واقع در میدان نقش جهان، قطعه سنگی در کنار دیوار شمالی نصب شده است که در تمام روزهای سال (365 روز) هنگام نیمروز، لحظه ظهر را بدون سایه نشان می دهد.سنگ ساعت در کنار سنگ دیگری که او را پوشش می دهد یک ذوزنقه تشکیل می دهد