نوشته‌ها

تپه قلعه تووان سقز

تپه قلعه تووان در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قلعه تووان قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ و تاریخی آدرس تپه قلعه تووان سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش مرکزی، دهستان م…

محوطه باستانی ده کهنه (دیه کون) سقز

محوطه باستانی ده کهنه (دیه کون) در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه باستانی ده کهنه (دیه کون) قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ و تاریخی آدرس محوطه باستانی ده کهنه (دیه کون) سقز :…

تپه باستانی بالداره سقز

تپه باستانی بالداره در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی بالداره قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ و تاریخی آدرس تپه باستانی بالداره سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش زیویه،…

محوطه باستانی قلعه (قره ناو) سقز

محوطه باستانی قلعه (قره ناو) در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه باستانی قلعه (قره ناو) قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ تا قرون اولیه اسلامی آدرس محوطه باستانی قلعه (قره ناو) …

تپه بیوره سقز

تپه بیوره در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه بیوره قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ تا قرن ۵ ق آدرس تپه بیوره سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش زیویه، ۲۰۰ متری جنوب جاده …

قلعه بردینه سقز

قلعه بردینه در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه بردینه قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی ـ اسلامی آدرس قلعه بردینه سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، کیلومتری شمال شرقی س…

تپه پیر محمد (مقبره) سقز

تپه پیر محمد (مقبره) در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه پیر محمد (مقبره) قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی و اسلامی آدرس تپه پیر محمد (مقبره) سقز : کردستان، سقز، شهرستان س…

قلعه بالا و پایین سقز

قلعه بالا و پایین در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قلعه بالا و پایین قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی ـ اسلامی آدرس قلعه بالا و پایین سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش زیویه، …

محوطه تاریخی فرهنگی قوچاق سقز

محوطه تاریخی فرهنگی قوچاق در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه تاریخی فرهنگی قوچاق قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی ـ اسلامی آدرس محوطه تاریخی فرهنگی قوچاق سقز : کردستان، سقز، شههرست…

تپه قلعه کهنه سقز

تپه قلعه کهنه در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قلعه کهنه قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس تپه قلعه کهنه سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش مرکزی، دهستان میرده، یک ک…

محوطه ده کهنه قاضی خان سقز

محوطه ده کهنه قاضی خان در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه ده کهنه قاضی خان قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس محوطه ده کهنه قاضی خان سقز : کردستان، سقز، شهرستان سق…

محوطه تاریخی فرهنگی برد دهو سقز

محوطه تاریخی فرهنگی برد دهو در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه تاریخی فرهنگی برد دهو قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس محوطه تاریخی فرهنگی برد دهو سقز : کردستان، س…

تپه باستانی شیخل تاریک سقز

تپه باستانی شیخل تاریک در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی شیخل تاریک قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس تپه باستانی شیخل تاریک سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز،…

محوطه تاریخی فرهنگی ساری بابا سقز

محوطه تاریخی فرهنگی ساری بابا در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه تاریخی فرهنگی ساری بابا قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس محوطه تاریخی فرهنگی ساری بابا سقز : ک…

محوطه تاریخی فرهنگی لای باخ سقز

محوطه تاریخی فرهنگی لای باخ در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: محوطه تاریخی فرهنگی لای باخ قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ تاریخی آدرس محوطه تاریخی فرهنگی لای باخ سقز : کردستان، س…

تپه سر قلعه سقز

تپه سر قلعه در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه سر قلعه قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ اسلامی آدرس تپه سر قلعه سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش سرا، دهستان سرا، جنوب ر…

تپه باستانی قلعه حاج محمد رسول سقز

تپه باستانی قلعه حاج محمد رسول در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی قلعه حاج محمد رسول قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ اسلامی آدرس تپه باستانی قلعه حاج محمد رسول سقز : …

تپه باستانی کانی ره شکه سقز

تپه باستانی کانی ره شکه در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی کانی ره شکه قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ ـ اسلامی آدرس تپه باستانی کانی ره شکه سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز…

تپه کانی سپی سقز

تپه کانی سپی در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه کانی سپی قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ آدرس تپه کانی سپی سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش مرکزی، یک کیلومتری روستای احمد آب…

تپه باستانی قلعه روستای چوملو سقز

تپه باستانی قلعه روستای چوملو در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه باستانی قلعه روستای چوملو قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ آدرس تپه باستانی قلعه روستای چوملو سقز : کردستان، سقز، شهر…

آش (آسیاب) خاک و خل سقز

آش (آسیاب) خاک و خل در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: آش (آسیاب) خاک و خل قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ آدرس آش (آسیاب) خاک و خل سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش مرکزی، …

قعه کرویان سقز

قعه کرویان در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: قعه کرویان قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ آدرس قعه کرویان سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش مرکزی، دهستان میرده، یک کیلومتری جنوب …

تپه قلعه صاحب سقز

تپه قلعه صاحب در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه قلعه صاحب قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ آدرس تپه قلعه صاحب سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش زیویه، روستای صاحب در مسیر آسفالته…

تپه زیویه (گنکه سوراخ) سقز

تپه زیویه (گنکه سوراخ) در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه زیویه (گنکه سوراخ) قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ آدرس تپه زیویه (گنکه سوراخ) سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش …

تپه ده کهنه (دیه کون) سقز

تپه ده کهنه (دیه کون) در استان کردستان و شهرستان سقز واقع شده است.   نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: تپه ده کهنه (دیه کون) قدمت و دوره تاریخی: هزاره یک ق‌م‌ آدرس تپه ده کهنه (دیه کون) سقز : کردستان، سقز، شهرستان سقز، بخش زیویه، ده…