نوشته‌ها

مسجد جامع دستگرد برخوار و میمه

نام اثر در فهرست آثار ملی ایران: مسجد جامع دستگرد قدمت و دوره تاریخی: صفویه ـ قاجاریه آدرس مسجد جامع دستگرد برخوار و میمه : اصفهان، اصفهان، شهرستان برخوار و میمه دستگرد برخوار، بعد از امامزاده، جنب شهرداری قدیم شماره ثبت ملی: 12117…