شهرک صنعتی اشترجان اصفهان

شهرک صنعتی اشترجان هم اکنون از بیشتر خدمات زیربنایی شامل: آب آشامیدنی سالم، برق اختصاصی، گاز طبیعی، تلفن، فضای سبز مناسب، شبکه جمع آوری و سیستم پیشرفتة تصفیه فاضلاب برخوردار است.