شهرک صنعتی کمشچه

کمشچه در 20 کیلومتری شمال شهر اصفهان واقع شده شهرک صنعتی کمشچه دارای طول جغرافیایی 51 درجه و 45 دقیقه و 15 ثانیه